Wëllkom op eisem Internetsite

Inscription aux cours fin Aout

Deelhuelen un den Couren ass op eegene Risiko an Eegeverantwortung.
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigenes Risiko und in Eigenverantwortung.
La participation aux cours se fait à vos propres risques et sous votre propre responsabilité.
Participation in the courses at your own risk and responsibility.

Zumbathon 2024

Egal ob Reen oder Sonn, d’Stëmmung an de Cours’en ass super