Zumba

Début 09.01.2023

Cotisation 100€ du 09 janvier 23 -15 juillet 2023
BGL: LU04 0030 1165 1653 0000
Jour de la semaineHoraireLieuChezType
Zumba
Lundi19.00-20.00Junglinster- Op FréinenBouthayna
Zumba complet
Mercredi19.00-20.00
Junglinster- Op FréinenBouthayna
Zumba
Vendredi19.00-20.00Junglinster- Op FréinenMaryna
Zumba

 

Inscription

     Zumba le mercredi de 19.00-20.00
    Zumba le vendredi de 19.00-20.00